PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy, gevestigd aan Wiekenas 50 te Smilde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.vestrium.nl
Wiekenas 50
9422 LG SMILDE
Tel: 085 - 065 7645
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- VesTrium Brandveiligheidsconsultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VesTrium Brandveiligheidsconsultancy) tussen zit. VesTrium Brandveiligheidsconsultancy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
•    Word;
•    Excel;
•    Microsoft Outlook;
•    Draftsight;
•    Pintegraal;
•    GRIPP.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Informatieaanvraag mail/site


Personeelsgegevens


Tekeningen


Projectgegevens


Facturen 

Bewaartermijn: 4 weken


Bewaartermijn: diensttermijn


Bewaartermijn: min. 10 jaar


Bewaartermijn: min. 10 jaar


Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: beantwoorden


Reden: wettelijke verplichting


Reden: juridische verplichting /service opdrachtgever


Reden: juridische verplichting /service opdrachtgever


Reden: fiscale bewaarplichtDelen van persoonsgegevens met derden
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VesTrium Brandveiligheidsconsultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VesTrium Brandveiligheidsconsultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vestrium.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VesTrium Brandveiligheidsconsultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 085 - 065 7645 of via info@vestrium.nl

Powered by webXpress